© Klaus Stange, www.avttention.de

Privacyverklaring

Privacy Informatie om te downloaden

Privacyverklaring

 

Inleiding

Met de navolgende Privacyverklaring willen wij u informeren, welke soort van uw persoonsgegevens (hierna ook wel als 'gegevens' aangeduid) wij voor welk doeleinde en in welke omvang verwerken. De Privacyverklaring is van toepassing op alle door ons uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens, zowel in het kader van het leveren van onze diensten alsook in het bijzonder op onze websites, in mobiele applicaties evenals binnen externe online-aanwezigheid, zoals onze social media-profielen (hierna gezamenlijk aangeduid als 'online aanbod'). De gebruikte begrippen zijn niet genderspecifiek.

Stand: 10 juni 2022

 

Inhoudsopgave

 • Inleiding
 • Verantwoordelijke
 • Contact toezichthouder voor gegevensbescherming
 • Overzicht van de verwerking
 • Maatgevende rechtsgrondslag
 • Veiligheidsmaatregelen
 • Doorsturen van persoonsgegevens
 • Gegevensverwerking in derde landen
 • Verwijdering van gegevens
 • Gebruik van cookies
 • Links naar andere internetpagina's, aansprakelijkheid, auteursrechten, tegenspraak tegen reclame
 • Zakelijke diensten
 • Betalingsprocedures
 • Ter beschikking stellen van het online aanbod en webhosting
 • Bijzondere informatie omtrent applicaties (apps)
 • Contact- en aanvraagbeheer
 • Communicatie via messenger
 • Videoconferenties, online meetings, webinars en beeldscherm-sharing
 • Sollicitatieprocedure
 • Cloud-diensten
 • Nieuwsbrief en elektronische mededelingen
 • Commerciële communicatie via e-mail, post, fax of telefoon
 • Prijsspellen en wedstrijden
 • Enquêtes en interviews
 • Webanalyse, monitoring en optimalisatie
 • Analyse van de bezoekersstructuur
 • Online marketing
 • Aanwezigheid in sociale netwerken (social media)
 • Plugins en geïntegreerde functies evenals inhouden
 • Management, organisatie en hulpmiddelen
 • Verandering en actualisering van de Privacyverklaring
 • Rechten van de betrokkene personen
 • Begripsdefinities

 

Verantwoordelijke

Naturarena Bergisches Land GmbH / Das Bergische
Friedrich-Ebert-Straße 75
51429 Bergisch Gladbach
Duitsland

Gerechtigde vertegenwoordigers: Gabi Wilhelm (bedrijfsleider).
E-mailadres: info@dasbergische.de.
Telefoon: +49 2204 / 84-3000.
Colofon: https://www.dasbergische.de/de/impressum/index.html.

 

 

Contact toezichthouder voor gegevensbescherming
datenschutz@dasbergische.de

In het geval van een gewenste vertrouwelijkheid kunt u schriftelijk contact opnemen met onze toezichthouder voor gegevensbescherming met de vermelding 'persoonlijk/vertrouwelijk'.

 

Overzicht van de verwerking

Het volgende overzicht vat de soort te verwerken gegevens en de manier van hun verwerking samen en wijst op de betrokken personen.

 

Soorten verwerkte gegevens

 • Standaardgegevens (bijv. naam, adres).
 • Sollicitatiegegevens (bijv. informatie over persoon, post- en contactadres, de bij de sollicitatie behorende documenten en de hierin vermelde informatie, zoals brief, CV, diploma's evenals andere met het oog op de betreffende baan of vrijwillig door de sollicitant meegedeelde informatie over henzelf of hun kwalificatie).
 • Inhoudelijke gegevens (bijv. vermeldingen in online formulieren).
 • Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
 • Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Gebruikersgegevens (bijv. bezochte websites, interesse aan inhoud, bezoektijden).
 • Locatiegegevens (informatie over de geografische positie van een apparaat of een persoon).
 • Contractuele gegevens (bijv. onderwerp van het contract, duur van het contract, klantencategorie).
 • Betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betaalgeschiedenis).

 

Categorieën van betrokkene personen

 • Medewerkers (bijv. personeel, sollicitanten, voormalige medewerkers).
 • Sollicitant.
 • Zakelijke- en contractuele partners.
 • Gegadigden.
 • Communicatiepartners.
 • Klanten.
 • Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).
 • Scholieren/studenten/deelnemers.
 • Deelnemers aan prijsspellen en wedstrijden.

 

Doeleinden van de verwerking

 • Het ter beschikking stellen van ons online-aanbod en gebruiksvriendelijkheid.
 • Conversiemeting (meting van de effectiviteit van marketingmaatregelen).
 • Sollicitatieprocedure (reden en eventueel latere uitvoering evenals mogelijke latere beëindiging van het dienstverband).
 • Kantoor- en organisatieprocedure.
 • Directe marketing (bijv. via e-mail of post).
 • Uitvoeren van prijsspellen en wedstrijden.
 • Feedback (bijv. het verzamelen van feedback via online-formulieren).
 • Marketing.
 • Contactaanvragen en communicatie.
 • Profielen met gebruikersgerelateerde informatie (creëren van gebruikersprofielen).
 • Meting van de reikwijdte (bijv. toegangsstatistieken, herkennen van wederkerende bezoekers).
 • Veiligheidsmaatregelen.
 • Leveren van contractuele diensten en klantenservice.
 • Beheer en beantwoorden van aanvragen.

 

Maatgevende rechtsgrondslag

Hierna ontvangt u een overzicht van de rechtsgrondslag van de AVG, op diens basis wij persoonsgegevens verwerken. Neem alstublieft nota van het feit dat naast de voorschriften van de AVG nationale beveiligingsrichtlijnen in uw of ons land van vestiging van toepassing kunnen zijn. Mochten bovendien in afzonderlijke gevallen een speciale rechtsgrondslag doorslaggevend zijn, delen wij u dit mee in de Privacyverklaring.

 • Toestemming (art. 6 lid 1 cijfer 1 al. a van de AVG) - De betrokkene persoon heeft zijn toestemming gegeven voor het verwerken van de betreffende persoonsgegevens voor een specifiek doeleinde of voor meerdere specifieke doeleinden.
 • Uitvoering van de overeenkomst en precontractuele aanvragen (art. 6 lid 1 cijfer 1 al. b van de AVG) - De verwerking is voor het uitvoeren van een overeenkomst, dienst contractuele partij de betrokkene persoon is, of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen noodzakelijk, die op aanvraag van de betrokkene persoon nodig zijn.
 • Juridische verplichting (art. 6 lid 1 cifer 1 al. c van de AVG) - De verwerking is voor het uitvoeren van een juridische verplichting noodzakelijk, waaraan de verantwoordelijke onderhevig is.
 • Rechtmatige belangen (art. 6 lid 1 cijfer 1 al. f van de AVG) - De verwerking is nodig voor het waarborgen van de rechtmatige belangen van de verantwoordelijke of een derde, voor zover de interesses of grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene persoon, die de bescherming van persoonsgegevens eist, overheersen.
 • Sollicitatieprocedure als precontractuele of contractuele overeenkomst (art. 9 lid 2 al. b van de AVG) - Voor zover in het kader van de sollicitatieprocedure bijzondere categorieën van persoonsgegevens in het kader van art. 9 lid 1 van de AVG (bijv. gezondheidsgegevens, zoals het eigenschap van ernstig gehandicapten of etnische afkomst) worden aangevraagd, zodat de verantwoordelijke of de betrokkene persoon de hem uit zijn arbeidsrecht en het recht van sociale zekerheid en sociale bescherming voorvloeiende rechten uitoefent en zijn desbetreffende plichten kan invullen, geschiedt diens verwerking volgens art. 9 lid 2 al. b van de AVG, in het geval van bescherming belangrijke interesses van de sollicitant of andere personen overeenkomstig art. 9 lid 2 al. c van de AVG of voor het doel van de gezondheidszorg of de gezondheid op het werk, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, waarvoor de medische diagnostiek, de verzorging of behandeling op gezondheids- of sociaal vlak of voor het beheer van systemen en diensten op het gezondheids- of sociale vlak overeenkomstig art. 9 lid 2 al. h van de AVG. In het geval van een op vrijwillige toestemming berustende mededeling van bijzondere gegevenscategorieën, vindt diens verwerking plaats op basis van art. 9 lid 2 al. a van de AVG.

 

Nationale richtlijnen ter gegevensbescherming in Duitsland: Aanvullend op de richtlijnen ter gegevensbescherming van de basiswet bescherming persoonsgegevens zijn de nationale richtlijnen ter gegevensbescherming in Duitsland van toepassing. Hiertoe behoort in het bijzonder de wet ter bescherming tegen misbruik van persoonsgegevens tijdens de gegevensverwerking (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG). Het BDSG bevat in het bijzonder speciale regelingen omtrent het recht op informatie, het recht op verwijdering, het recht op beroep, voor de verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens, ter verwerking voor andere doeleinden en voor het doorgeven evenals geautomatiseerde hulp bij het maken van beslissingen in afzonderlijke gevallen inclusief profiling. Bovendien regelt het de gegevensverwerking voor het doel van het dienstverband (§ 26 BDSG), in het bijzonder met het oog op de reden, uitvoering of beëindiging van dienstverbanden evenals de toestemming van medewerkers. Bovendien kunnen landelijke privacywetten van de afzonderlijke deelstaten van toepassing zijn.

 

Veiligheidsmaatregelen

Wij nemen volgens de wettelijke voorschriften met inachtname van de technische stand, de implementatiekosten en de manier, de omvang, de omstandigheden en de doeleinden van de verwerking evenals de verschillende waarschijnlijkheidsniveaus en de omvang van de bedreiging van de rechten en vrijheden van natuurlijke personen geschikte technische en organisatorische maatregelen, om een bij het risico passend beschermniveau te waarborgen.

Tot de maatregelen behoort in het bijzonder de waarborg van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door controle van de fysische en elektronische toegang tot de gegevens evenals de u betreffende toegang, de invoer, de doorgifte, het waarborgen van de beschikbaarheid en de scheiding. Bovendien hebben wij procedures geïnstalleerd, die een behartiging van de rechten van betrokkene, het verwijderen van gegevens en reacties op het gevaar van de gegevens waarborgen. Bovendien houden wij reeds rekening bij de bescherming van persoonsgebonden gegevens bij de ontwikkeling resp. de keuze van hardware, software evenals processen overeenkomstig het principe van de gegevensbescherming, door techniek en door privacyvriendelijke voorinstellingen.

 

SSL-encryptie (https): Om uw via ons online-aanbod overgedragen gegevens te beschermen, maken wij gebruik van een SSL-encryptie. U herkent dergelijke geëncrypteerde verbindingen aan het voorvoegsel https:// in de adresbalk van uw browser.

 

Doorsturen van persoonsgegevens

In het kader van onze verwerking van persoonsgegevens kan het gebeuren dat de gegevens naar andere plekken, bedrijven, juridisch zelfstandige organisatie-eenheden of personen doorgestuurd of ze deze tegenover geopenbaard worden. Tot de ontvangers van deze gegevens kunnen bijv. met IT-taken gelaste dienstverleners of aanbieders van diensten en inhouden zijn, die in een website geïntegreerd zijn. In dergelijke gevallen houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en sluiten in het bijzonder overeenkomstige contracten of overeenkomsten, die bestemd zijn voor de bescherming van uw gegevens, met de ontvangers van uw gegevens.

 

Gegevensverwerking in derde landen

Voor zover wij gegevens in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER)) verwerken of de verwerking in het kader van de gebruikmaking van diensten van derden of het openbaar maken of het doorsturen van gegevens aan andere personen, instanties of bedrijven gebeurd, gebeurt dit uitsluitend in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Behoudens uitdrukkelijke toestemming of contractueel of juridisch benodigde overdracht verwerken of laten wij de gegevens alleen in derde landen met een erkend gegevensbeschermingsniveau, contractuele verplichting door zogenaamde standaard clausules van de EU-commissie, bij aanwezigheid van certificeringen of bindende interne privacyvoorschriften verwerken (art. 44 tot 49 AVG, informatiepagina van de EU-commissie): https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection.de).

 

Verwijdering van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden volgens de wettelijke voorschriften verwijderd, zodra de voor de verwerking verstrekte toestemming wordt herroepen of andere toestemmingen komen te vervallen (bijv. als het doeleinde voor het verwerken van deze gegevens is weggevallen of als ze niet meer nodig zijn voor het doeleinde). Voor zover de gegevens niet worden gewist omdat ze voor andere en wettelijk toegestane doeleinden nodig zijn, wordt de verwerking ervan op deze manier beperkt. D.w.z. dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dat geldt bijv. voor gegevens, die op basis van handel- of belastingtechnische redenen moeten worden bewaard of diens opslag nodig is voor het geldend doen maken, uitoefenen of verdedigen van rechten of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon. In het kader van onze Privacyverklaring kunnen wij de gebruikers aanvullende informatie over het verwijderen en het bewaren van gegevens meedelen, die speciaal voor de betreffende verwerkingsprocedures gelden.

 

Gebruik van cookies

Cookies zijn tekstbestanden, die gegevens van bezochte websites of domains bevatten en door een browser op de computer van de gebruiker kunnen worden opgeslagen. Een cookie is er in eerste instantie voor bedoeld, de informatie van een gebruiker tijdens of ook na zijn bezoek binnen een online-aanbod op te slaan. Tot de opgeslagen informatie kunnen bijvoorbeeld de taalinstellingen op een website, de log-in status, een winkelmandje of de plek, tot waar u een video heeft gezien, behoren. Tot het begrip van de cookies rekenen we ook andere technologieën, die dezelfde functies als cookies hebben (bijvoorbeeld als informatie van de gebruiker aan de hand van gepseudonimiseerde online-aanduidingen worden opgeslagen, ook wel bekend als 'gebruiker-IDs').

 

De volgende soorten en functies van cookies worden onderscheiden:

 • Tijdelijke cookies (ook wel: sessie- of zittingcookies): Tijdelijke cookies worden uiterlijk dan verwijderd, als een gebruiker een online-aanbod verlaat en zijn browser heeft gesloten.
 • Permanente cookies: Permanente cookies blijven ook opgeslagen na het sluiten van de browser. Op die manier kan bijvoorbeeld de log-in status worden opgeslagen of favoriete inhoud direct worden weergegeven, als de gebruiker de website opnieuw bezoekt. Tevens kunnen de interesses van gebruikers, die worden gebruikt voor de reikwijdtemeting of marketingdoeleinden, in een dergelijk cookie worden opgeslagen.
 • First-party cookies: First-party cookies worden door ons zelf gebruikt.
 • Third-party cookies (ook wel: cookies van derden): Cookies van derden worden primair door adverteerders (zog. derden) gebruikt, om informatie van gebruikers te verwerken.
 • Noodzakelijk (ook wel: essentiële of per sé noodzakelijke) cookies: Cookies kunnen aan de ene kant voor het gebruik van een website absoluut noodzakelijk zijn (bijvoorbeeld om log-ins of andere gebruiksinformatie op te slaan of vanwege de veiligheid).
 • Statistiek-, marketing- en personaliserings-cookies: Bovendien worden cookies normaliter ook in het kader van de reikwijdtemeting gebruikt evenals dan, wanneer de interesses van een gebruiker of zijn gedrag (bijvoorbeeld bij het bekijken van bepaalde inhoud, gebruiken van functies, etc.) op afzonderlijke websites in een gebruikersprofiel worden opgeslagen. Dergelijke profielen zijn ervoor bestemd, de gebruikers bijvoorbeeld inhoud te tonen, die potentieel voldoet aan hun interesses. Deze procedure wordt ook wel 'tracking', d.w.z. volgen van het potentieel interesse van de gebruiker, genoemd. Mochten wij cookies of 'tracking'-technologieën gebruiken, informeren wij u afzonderlijk in onze Privacyverklaring of in het kader van het opvragen van een toestemming.

 

Informatie omtrent de rechtsgrondslag: Op welke rechtsgrondslag wij uw persoonsgegevens met behulp van cookies verwerken, hangt er vanaf of wij u om toestemming vragen. Mocht dit van toepassing zijn en u het gebruik van cookies goedkeurt, is de verstrekte toestemming de rechtsgrondslag van de verwerking van uw gegevens. In andere gevallen worden de met behulp van cookies verzamelde gegevens op basis van onze rechtmatige belangen (bijv. voor een bedrijfseconomische gang van zaken van ons online-aanbod en diens verbetering) verwerkt of, als het gebruik van cookies noodzakelijk is, om onze contractuele verplichtingen na te komen.

 

Duur van de opslag: Voor zover wij u geen uitdrukkelijke informatie over de duur van de opslag van permanente cookies meedelen (bijv. in het kader van een zogenaamd cookie-opt-in), kunt u ervan uitgaan dat de opslagduur tot twee jaar kan bedragen.

 

Algemene informatie over het herroepen of bezwaar (opt-out):

Afhankelijk van het feit of de verwerking op basis van een toestemming of wettelijke toestemming geschiedt, heeft u te allen tijde de mogelijkheid, een verstrekte toestemming te herroepen of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door middel van cookie-technologieën (samenvattend 'opt-out' genoemd). U kunt uw bezwaar in eerste instantie verklaren door middel van het instellen van uw browser, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies te deactiveren (waarbij hierdoor ook de functionaliteit van ons online-aanbod beperkt kan worden). Een bezwaar tegen het gebruik van cookies voor het doeleinde van online-marketing kan ook door middel van tal van diensten, vooral in het geval van trackings, via de websites https://optout.aboutads.info en www.youronlinechoices.com/ worden verklaard. Daarnaast kunt u aanvullende informatie over een bezwaar in het kader van de informatie over de gebruikte dienstverleners en cookies ontvangen.

 

Verwerking van cookie-gegevens op basis van een toestemming: Wij maken gebruik van een procedure voor het cookie-toestemmingsmanagement, in diens kader de toestemming van de gebruiker in het gebruik van cookies, of de in het kader van de cookie-toestemmingsmanagement-procedure genoemde verwerkingen en aanbieders opgevraagd evenals door de gebruikers beheerd en herroepen kunnen worden. Hierbij wordt de toestemming opgeslagen, om het aanvragen ervan niet te hoeven herhalen en de toestemming overeenkomstig de wettelijke verplichting aan te kunnen tonen. De opslag kan op de server en/of in een cookie (zogenaamd opt-in-cookie, of met behulp van vergelijkbare technologieën) geschieden, om de toestemming van een gebruiker, of diens apparaat te kunnen rangschikken. Onder voorbehoud van individuele informatie met betrekking tot de aanbieders van cookie-management-diensten, is de volgende informatie van toepassing: De duur van de opslag van de toestemming kan tot twee jaar bedragen. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van een gepseudonymiseerde gebruikersidentificator en met het tijdstip van toestemming, informatie over reikwijdte van de toestemming (bijv. welke categorieën van cookies en/of dienstverleners) evenals de browser, het systeem en gebruikte eindapparaat opgeslagen.

 

 • Verwerkte soorten gegevens: Gebruikersgegevens (bijv. bezochte websites, interesse aan inhoud, bezoektijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkene personen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (artikel 6 lid 1, cijfer 1 al. a van de AVG, artikel 6 lid 1, cijfer 1 al. f van de AVG).

 

Gebruikte diensten en dienstverleners:

 • Cookiefirst: Cookie-toestemmingsmanagement; dienstverlener: Digital Data Solutions B.V., Plantage Middenlaan 42a, 1018 DH Amsterdam, Nederland; Website: https://cookiefirst.com/de/; Privacyverklaring: https://cookiefirst.com/legal/privacy-policy/; Opgeslagen gegevens (op de server van de dienstverlener): Het IP-nummer van de gebruiker, datum en tijdstip van de toestemming, browserinformatie, de URL, van waar de toestemming werd verstuurd, een anonieme, toevallige en versleutelde sleutelwaarde; de toestemmingsstatus van de gebruiker.

 

Links naar andere internetpagina's, aansprakelijkheid, auteursrechten, tegenspraak tegen reclame

Links naar andere internetpagina's

Wij verwijzen slechts naar de websites van derden. Alhoewel wij deze derden zorgvuldig uitzoeken, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de inhoud en de veiligheid van de gegevens van websites van derden. De desbetreffende aanbieder of exploitant van de gelinkte pagina's is altijd aansprakelijk voor de inhoud ervan. De gelinkte pagina's worden op het tijdstip van het linken gecontroleerd op mogelijke strafbare feiten. Er was op het tijdstip van linken geen herkenbare aanduiding op een illegale inhoud. Deze privacy-informatie is ook van toepassing voor gelinkte websites van derden.

Aansprakelijkheid

De inhoud van onze pagina's werd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Wij zijn niet verplicht, doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te bewaken of naar redenen te zoeken, die duiden op een illegale activiteit. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijft hierdoor onaangetast. Een dienaangaande aansprakelijkheid is echter pas vanaf het tijdstip van kennisname van een concrete inbreuk op een recht mogelijk. Bij het ontdekken van een overeenkomstige schending van een recht zullen wij deze inhoud direct verwijderen.

Auteursrechten

De door de exploitant van de pagina gecreëerde inhoud en werk op deze pagina's is onderhevig aan het Duits auteursrecht. Het kopiëren, bewerken, verspreiden en iedere manier van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht behoeven schriftelijke toestemming van de desbetreffende eigenaar van de rechten (normaliter de auteur resp. producent). Downloads en kopieën van deze pagina zijn noch toegestaan voor privé-doeleinden, noch voor commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze pagina niet werd samengesteld door de exploitant, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als dergelijke gekenmerkt. Mocht u desondanks een inbreuk op het auteursrecht ontdekken, willen wij u vragen, ons dit mee te delen. Bij het ontdekken van schending van een recht zullen wij dergelijke inhoud direct verwijderen.

Bezwaar tegen reclame

Het gebruik in het kader van de colofonplicht resp. de door de Algemene verordening gegevensbescherming voorgeschreven informatieplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het doorsturen van niet uitdrukkelijk gewenste reclame en informatiemateriaal wordt bij deze uitdrukkelijk geweigerd. Hetzelfde geldt voor commerciële telefoontjes, telefoontjes met als doel markt- en opinieonderzoek evenals voor telefoontjes omtrent tevredenheidsstudies. De exploitant van de pagina's behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, juridische stappen te ondernemen in geval van ongewenst toesturen van reclamemateriaal, bijvoorbeeld door spam-mails, evenals door commerciële telefoontjes.

Bevoegde rechtelijke instantie is Bergisch Gladbach

 

Zakelijke diensten

Wij verwerken gegevens van onze contractanten en zakelijke partners, bijv. klanten en gegadigden (samenvattend 'contractant' genoemd) in het kader van contractuele en vergelijkbare rechtsverhoudingen evenals daarmee verbonden maatregelen in het kader van de communicatie met de contractanten (of precontractueel), bijv. om aanvragen te beantwoorden.

Deze gegevens verwerken wij voor het naleven van onze contractuele plichten, ter waarborging van onze rechten en voor doeleinden die met deze aangaven gepaard gaande administratieve taken evenals de zakelijke organisatie. De gegevens van de contractanten overhandigen wij in het kader van de geldende wetten slechts zover door aan derden, als dit voor de voorheen genoemde doelen of het vervullen van wettelijke plichten nodig is of als dit met toestemming van de betrokkene personen geschiedt (bijv. aan betrokken telecommunicatie-, transport- of andere hulpdiensten evenals onderaannemers, banken, belastingadviseurs en juristen, betalingsdienstaanbieders of belastingdiensten). Over aanvullende verwerkingsvormen, bijv. met marketingdoeleinden, worden de contractanten in het kader van deze Privacyverklaring geïnformeerd.

Welke gegevens voor de voorheen genoemde doeleinden noodzakelijk zijn, delen wij de contractanten voor of in het kader van de gegevensverzameling, bijv. in online-formulieren, door bijzondere markering (bijv. kleuren) of symbolen (bijv. asterisken o.i.d.) of persoonlijk mee.

Wij verwijderen de gegevens na afloop van de wettelijke garantie- en vergelijkbare plichten. D.w.z. in principe na afloop van 4 jaar, tenzij de gegevens in een klantenaccount werden opgeslagen, bijv. zolang ze op wettelijke basis van de archivering moeten worden bewaard (bijv. voor belastingdoeleinden normaliter 10 jaar). Gegevens die ons in het kader van een opdracht door de contractant worden geopenbaard, verwijderen wij overeenkomstig de informatie van de opdracht, in principe na afloop van de opdracht.

Voor zover wij voor het leveren van onze diensten gebruik maken van derden of platformen, gelden in de relatie tussen de gebruikers en de aanbieders de AVV en Privacyverklaringen van de betreffende derde aanbieder of platform.

 

Klantenaccount: Contractanten kunnen binnen ons online-aanbod een account creëren (bijv. een klanten- of gebruikersaccount, kortweg 'klantenaccount'). Indien de registratie van een klantenaccount noodzakelijk is, worden contractanten hierop net zo goed attent gemaakt als op de voor de registratie noodzakelijke informatie. De klantenaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet worden geïndexeerd door zoekmachines. In het kader van de registratie evenals aansluitende aanmeldingen en gebruik van het klantenaccount slaan wij de IP-adressen van de klant samen met de tijdstippen van toegang op, om de registratie te kunnen bewijzen en eventueel misbruik van het klantenaccount te kunnen voorkomen.

Als klanten hun klantenaccount hebben opgezegd, worden de aan het klantenaccount gekoppelde gegevens verwijderd, behoudens het bewaren van de gegevens op juridische gronden noodzakelijk is. Het ligt in de verantwoordelijkheid van de klant, hun gegevens bij succesvolle opzegging van het klantenaccount op te slaan.

 

Shop en E-commerce: Wij verwerken de gegevens van onze klanten, om u de keuze, de aankoop, resp. de bestelling van de geselecteerde producten, goederen en diensten evenals de hieraan gekoppelde diensten, maar ook diens betalingen en levering, of de uitvoering mogelijk te maken. Voor zover voor het uitvoeren van een bestelling noodzakelijk, maken wij gebruik van dienstverleners, in het bijzonder post-, transport- en verzendbedrijven om de levering of uitvoering tegenover de klant te kunnen uitvoeren. Voor de afhandeling van de betalingsprocessen maken wij gebruik van de diensten van banken en betalingsdienstverleners. De benodigde informatie zijn zodanig in het kader van het bestel- of vergelijkbare koopprocedure gemarkeerd en omvatten de voor de levering of de terbeschikkingstelling en betaling benodigde informatie evenals contactinformatie, om eventueel contact te kunnen opnemen.

 

Opleidings- en trainingsdiensten: Wij verwerken de gegevens van de deelnemers aan onze opleidings- en trainingsaanbiedingen (hierna 'leerlingen en trainees' genoemd), om hen onze opleidingsdiensten ter beschikking te kunnen stellen. De hierbij verwerkte gegevens, de manier, de omvang, het doel en de noodzakelijkheid van de verwerking worden bepaald door de onderliggende contract- en opleidingsrelatie. Tot de manier van verwerking behoren ook de beoordeling van de dienst en de evaluatie van onze diensten evenals die van de docenten.

Voor zover het voor het naleven van de overeenkomst, ter bescherming van essentiële interesses of als het wettelijk noodzakelijk is, of als er sprake is van een toestemming van de leerling of trainee, openbaren of overhandigen wij de gegevens van de leerling of trainee met inachtname van de beroepsrechtelijke voorschriften aan derden of gelastigden, zoals overheden of op het gebied van IT, kantoor- of vergelijkbare dienstverleningen.

 

Consulting: Wij verwerken de gegevens van onze toeristische instanties, cliënten, mandanten evenals geïnteresseerden en andere opdrachtgevers of contractanten (hierna 'cliënten' genoemd), om hun onze adviserende dienstverleningen te kunnen verstrekken. De verwerkte gegevens, de manier, de omvang, het doel en de noodzakelijkheid van de verwerking worden bepaald door de onderliggende contract- en cliëntenrelatie.

Voor zover het voor het naleven van de overeenkomst, ter bescherming van essentiële interesses of als het wettelijk noodzakelijk is, of als er sprake is van een toestemming van de cliënten, openbaren of overhandigen wij de gegevens van de cliënt met inachtname van de beroepsrechtelijke voorschriften aan derden of gelastigden, zoals overheden, onderaannemers of op het gebied van IT, kantoor- of vergelijkbare dienstverleningen.

 

Publicatiewerkzaamheden: Wij verwerken de gegevens van onze contactpartners, interviewpartners evenals andere personen, die onderwerp zijn van onze publicistische, redactionele en journalistieke evenals aanverwante werkzaamheden  In dit verband verwijzen wij naar de geldigheid van beschermingsnormen van de menings- en persvrijheid overeenkomstig art. 85 AVG in combinatie met de betreffende nationale wetten. De verwerking is bedoeld voor het naleven van onze opdrachten en vindt verder in het bijzonder op basis van het interesse van de gemeenschap met betrekking tot informatie- en media-aanbod plaats.

 

Reisgerelateerde diensten: Wij verwerken de gegevens van onze klanten en geïnteresseerden (hierna 'klanten' genoemd) overeenkomstig de contractuele overeenkomst. Wij kunnen bovendien de informatie omtrent de eigenschappen en omstandigheden van personen of zaken in hun eigendom verwerken, als dit in het kader van de overeenkomst noodzakelijk is. Dit kan bijvoorbeeld informatie over persoonlijke leefomstandigheden, mobiele materiële zaken en financiële situatie zijn.

In het kader van onze opdracht kan het noodzakelijk zijn dat wij bijzondere categorieën van gegevens in het kader van art. 9 lid 1 van de AVG, in het bijzonder informatie over de gezondheid van een persoon verwerken. De verwerking geschiedt om de gezondheidsinteresses van de klant te beschermen en anders alleen met toestemming van de klant.

Voor zover noodzakelijk voor het vervullen van de overeenkomst of voor wettelijke redenen of na toestemming van de klant of op basis van onze rechtmatige belangen openbaren of overhandigen wij de gegevens van de klanten bijvoorbeeld aan de voor het naleven van de reisdiensten betrokken dienstverleners.

 

Evenementen en events: Wij verwerken de gegevens van de deelnemers van de door ons aangeboden of georganiseerde evenementen, events en soortgelijke activiteiten (hierna 'deelnemers' en 'evenementen' genoemd), om hen de deelname aan de evenementen en het gebruik maken van de aan de deelname gekoppelde diensten of acties mogelijk te maken.

Voor zover wij in dit kader gezondheidsgerelateerde gegevens, religieuze, politieke of andere bijzondere categorieën van gegevens verwerken, dan geschiedt dit in het kader van de ruchtbaarheid (zoals bij thematisch georganiseerde evenementen of voor de gezondheidspreventie, veiligheid of geschiedt met toestemming van de betrokkene).

De benodigde informatie zijn zodanig in het kader van de opdracht-, bestel- of vergelijkbare contractuele overeenkomsten gemarkeerd en omvatten de voor het leveren van de diensten en betaling benodigde informatie evenals contactinformatie, om eventueel contact te kunnen opnemen. Voor zover wij toegang tot informatie over eindklanten, medewerkers of andere personen ontvangen, verwerken wij deze in overeenstemming met de wettelijke en contractuele voorschriften.

 • Verwerkte soorten gegevens: Standaardgegevens (bijv. naam, adres), betaalgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betaalgeschiedenis), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), contractgegevens (bijv. voorwerp van overeenkomst, duur, klantencategorie), gebruikersgegevens (bijv. bezochte websites, interesse aan inhoud, bezoektijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkene personen: Gegadigden, zakelijke- en contractuele partners, klanten, scholieren/studenten/deelnemers.
 • Doeleinden van de verwerking: Leveren van contractuele diensten en klantenservice, contactopname en communicatie, kantoor- en organisatorische procedures, beheren en beantwoorden van vragen, veiligheidsmaatregelen.
 • Rechtsgrondslag: Vervullen van de overeenkomst en precontractuele aanvragen (artikel 6 lid 1 cijfer 1 al. b van de AVG), juridische verplichting (artikel 6 lid 1 cijfer 1 al. c van de AVG), rechtmatige belangen (artikel 6 lid 1 cijfer 1 al. f van de AVG).

 

Ter beschikking stellen van het online aanbod en webhosting

Om ons online-aanbod veilig en efficiënt ter beschikking te kunnen stellen, maken wij gebruik van de diensten van een of meerdere webhosting-aanbieders, van diens servers (of door hen beheerde servers) het online-aanbod kan worden opgevraagd. Voor deze doeleinden kunnen wij gebruik maken van infrastructuur- en platformdienstverleningen, rekencapaciteit, geheugenruimte en databasedienten evenals veiligheidsdiensten en technische onderhoudsdiensten.

Tot de in het kader van het ter beschikking stellen van het hostingaanbod verwerkte gegevens kan alle informatie rondom de gebruiker voor het online-aanbod horen, de tot het gebruik en de communicatie behoren. Hiertoe behoren regelmatig het IP-adres, dat noodzakelijk is om de inhoud van het online-aanbod aan browsers te kunnen leveren, en alle binnen ons online-aanbod of van websites geleverde invoer.

 

Verzamelen van toegangsgegevens en logfiles: Wij zelf (of onze webhostingaanbieders) verzamelen gegevens rondom elke toegang tot de server (zogenaamde serverlogfiles). Tot de server-logfiles kunnen het adres en naam van de bezochte websites en bestanden, datum en tijd van de download, hoeveelheid overgedragen gegevens, mededeling over de succesvolle download, browsertype incl. versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer URL (de eerder bezochte pagina), normaliter de IP-adressen en de aanvragende provider behoren.

De serverlogfiles kunnen enerzijds voor de veiligheid worden gebruikt, bijv. om een overbelasting van de server te voorkomen (in het bijzonder in het geval van oneigenlijke aanvallen, zogenaamde DDoS-aanvallen) en anderzijds om de overbelasting van de server en de stabiliteit te waarborgen.

 • Verwerkte soorten gegevens: Inhoudelijke gegevens (bijv. vermeldingen in online formulieren), gebruikersgegevens (bijv. bezochte websites, interesse aan inhoud, bezoektijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkene personen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Het ter beschikking stellen van ons online-aanbod en gebruiksvriendelijkheid.
 • Rechtsgrondslag: Rechtmatige belangen (art. 6 lid 1 cijfer 1 al. f van de AVG).

 

Gebruikte diensten en dienstverleners:

 • neusta destination.one GmbH: Diensten op het gebied van het ter beschikking stellen van informatietechnische infrastructuur en hieraan verbonden diensten (bijv. geheugenruimte en/of rekencapaciteiten); dienstverlener: neusta destination.one GmbH, Münchner Straße 1, 86899 Landsberg am Lech, Duitsland; Website: https://www.neusta-ds.de/; Privacyverklaring: https://www.neusta-ds.de/datenschutz; Opdrachtverwerking: met aanbieder overeengekomen.

 

Bijzondere informatie omtrent applicaties (apps)

Wij verwerken de gegevens van de gebruikers van onze applicatie, voor zover dit nodig is, om de gebruikers van de applicatie evenals de functies ervan ter beschikking te stellen, de zekerheid ervan te bewaken en dit te kunnen blijven ontwikkelen. Wij kunnen bovendien contact opnemen met gebruikers met inachtname van de wettelijke voorschriften, voor zover de communicatie voor het doeleinde van de administratie of het gebruik van de applicatie noodzakelijk is. Bovendien maken wij attent op de gegevensbeschermingsinformatie in deze Privacyverklaring omtrent de verwerking van de gegevens van de gebruiker.

 

Rechtsgrondslag: De verwerking van gegevens, die voor het ter beschikking stellen van de functies van de applicatie nodig zijn, is bestemd voor het uitvoeren van de contractuele plichten. Dit geldt ook als het ter beschikking stellen van de functies een toestemming van de gebruiker (bijv. vrijgave van apparatenfuncties) als voorwaarde heeft. Voor zover de verwerking van gegevens voor het ter beschikking stellen van de functionaliteiten van de applicatie niet noodzakelijk is, maar voor de veiligheid van de applicatie of onze commerciële interesses dient (bijv. verzamelen van gegevens voor het optimaliseren van de applicatie of veiligheidsdoeleinden), geschiedt dit op basis van onze rechtmatige belangen. Voor zover de gebruikers uitdrukkelijk naar hun toestemming voor de verwerking van hun gegevens wordt gevraagd, is de basis voor de verwerking van de onder de toestemming vallende gegevens hun toestemming.

 

Commercieel gebruik: Wij verwerken de gegevens van de gebruikers van onze applicatie, aangemelde en eventuele testgebruikers (hierna 'gebruikers' genoemd), om hen onze contractuele diensten te kunnen leveren evenals op basis van gegronde belangen, om de veiligheid van onze applicatie te waarborgen en deze verder te kunnen ontwikkelen. De benodigde informatie is zodanig in het kader van de gebruiks-, opdracht-, bestel- of vergelijkbare contractuele overeenkomsten gemarkeerd en kan de voor het leveren van de diensten en voor de eventuele betaling benodigde informatie evenals contactinformatie, om eventueel contact te kunnen opnemen, omvatten.

 

Opslag van een universele en unieke identificator (UUID): De applicatie slaat voor het doeleinde van de analyse van het gebruik en functionaliteit van de applicatie evenals de opslag van de instellingen van de gebruiker een zogenaamde universele en unieke identificator (Engels 'Universally Unique Identifier', UUID) op. Deze identificator wordt bij de installatie van deze toepassing gegenereerd (is echter niet gekoppeld aan het apparaat, dus geen apparaatidentificatie in dergelijke zin), blijft tussen de start van de applicatie evenals de actualiseringen opgeslagen en wordt verwijderd als de gebruikers de applicatie van hun apparaat verwijderen.

 

Verwerking van de locatiegegevens: In het kader van het gebruik van onze applicatie worden de door het gebruikte apparaat verzamelde of op een andere manier door de gebruiker vermelde locatiegegevens verwerkt. Het gebruik van de locatiegegevens is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker, die op elk moment kan worden herroepen. Het gebruik van de locatiegegevens is telkens alleen bestemd voor het ter beschikking stellen van de betreffende functionaliteit van onze applicatie, overeenkomstig de beschrijving ervan tegenover de gebruikers, of hun typische en te verwachten functie.

 

Geen locatievervolging en geen bewegingsprofielen: De locatiegegevens worden slechts punctueel gebruikt en niet voor het vormen van een locatievervolg of een bewegingsprofiel van de gebruikte apparaten of hun gebruiker.

 • Verwerkte soorten gegevens: Standaardgegevens (bijv. naam, adres), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), betaalgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betaalgeschiedenis), contractgegevens (bijv. voorwerp van overeenkomst, duur, klantencategorie), locatiegegevens (informatie over de geografische positie van een apparaat of een persoon).
 • Betrokkene personen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Leveren van contractuele diensten en klantenservice.
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (artikel 6 lid 1, cijfer 1 al. a van de AVG), vervullen van de overeenkomst en precontractuele aanvragen (artikel 6 lid 1, cijfer 1 al. b van de AVG), rechtmatige belangen (artikel 6 lid 1 cijfer 1 al. f van de AVG).

 

Contact- en aanvraagbeheer

Bij de contactopname met ons (bijv. door middel van het contactformulier, e-mail, telefonisch of via sociale media) evenals in het kader van bestaande gebruiker- en zakelijke relaties wordt de informatie van de aanvragende persoon verwerkt voor zover dit voor het beantwoorden van de contactaanvraag en eventuele aangevraagde maatregelen noodzakelijk is.

Het beantwoorden van contactaanvragen evenals het beheer van contact- en aanvraaggevens in het kader van contractuele of precontractuele relaties geschiedt voor het vervullen van onze contractuele plichten of voor het beantwoorden van (pre-)contractuele aanvragen en verder op basis van het rechtmatig belang aan het beantwoorden van de aanvragen en onderhoud van relaties met gebruikers of zakelijke relaties.

 • Verwerkte soorten gegevens: Standaardgegevens (bijv. naam, adres, contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers) inhoudelijke gegevens (bijv. vermeldingen in online formulieren).
 • Betrokkene personen: Communicatiepartners.
 • Doeleinden van de verwerking: Contactaanvragen en communicatie.
 • Rechtsgrondslag: Vervullen van de overeenkomst en precontractuele aanvragen (artikel 6 lid 1, cijfer 1 al. b van de AVG), rechtmatige belangen (artikel 6 lid 1 cijfer 1 al. f van de AVG).
   

Gebruikte diensten en dienstverleners:

 • Theseus CRM: Management van contactaanvragen en communicatie; dienstverlener: Tesla CRM Software GmbH, Bockholtstraße 23, 41460 Neuss, Duitsland; Website: https://www.tesla-crm.com; Privacyverklaring: https://www.tesla-crm.com/Datenschutz; Contract voor het verwerken van opdrachten: overeengekomen met de aanbieder.

 

Communicatie via messenger

Wij gebruiken voor de communicatie een messenger en vragen daarom, de volgende informatie met betrekking tot de functionaliteit van de messenger, de encryptie, het gebruik van de metagegevens van de communicatie en over de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen in acht te nemen.

U kunt ook op alternatieve manieren, zoals telefonisch of via e-mail, contact met ons opnemen. Maak alstublieft gebruik van de u meegedeelde contactmogelijkheden of de binnen ons online-aanbod vermelde contactmogelijkheden.

In het geval van een end-to-end encryptie van inhoud (d.w.z. de inhoud van uw bericht en bijlagen) willen wij u erop attent maken dat de communicatie-inhoud (d.w.z. de inhoud van de mededeling en de opgestuurde afbeeldingen) van eind tot eind worden geëncrypteerd. Dat betekent dat de inhoud van de berichten niet zichtbaar is, zelfs niet voor de messenger-aanbieder zelf. U dient altijd een actuele versie van de messenger met geactieveerde encryptie te gebruiken, zodat de encryptie van de inhoud van de berichten wordt gewaarborgd.

Wij maken onze communicatiepartners er echter aanvullend op attent dat de aanbieders van de messenger weliswaar niet de inhoud kan zien, maar erachter kan komen dat en wanneer communicatiepartners met ons communiceren evenals technische informatie over het gebruikte apparaat van de communicatiepartner en afhankelijk van de instellingen van uw apparaat ook de locatie-informatie (zogenaamde metagegevens) verwerkt worden.

 

Informatie omtrent de rechtsgrondslag: Voor zover wij communicatiepartners voor de communicatie met hun via messenger om toestemming vragen, is de verstrekte toestemming de rechtsgrondslag onze verwerking van uw gegevens. Als wij overigens niet om uw toestemming vragen en u bijvoorbeeld zelf contact met ons opneemt, gebruiken wij de messenger in relatie tot onze contractuele partners evenals in het kader van de precontractuele relatie als een contractuele maatregel en in het geval van andere geïnteresseerden en communicatiepartners op basis van onze rechtmatige belangen aan een snelle en efficiënte communicatie en het voldoen aan de behoeften van onze communicatiepartners aan de communicatie via messenger. Bovendien maken wij u erop attent dat wij de ons meegedeelde contactgegevens zonder uw toestemming nicht voor de eerste keer aan de messenger overhandigen.

 

Herroeping, bezwaar en verwijdering: U kunt te allen tijde een verstrekte toestemming herroepen en te allen tijde bezwaar maken tegen de communicatie met ons via messenger. In het geval van communicatie via de messenger verwijderen wij de berichten overeenkomstig onze algemene verwijderingsrichtlijnen (d.w.z. bijvoorbeeld zoals hierboven beschreven, na afloop van de contractuele relatie, in de context van de archiveringsvoorschriften, etc.) en anders zodra wij ervan kunnen uitgaan, eventuele informatie van de communicatiepartner te hebben beantwoord, als geen verwijzing op een voorafgaande conversatie verwacht hoeft te worden en het verwijderen niet in strijd is met de wettelijke bewaarplichten.

 

Voorbehoud op verwijzing naar andere communicatiemethoden: Tenslotte willen wij u erop attent maken dat wij ons op basis van de veiligheid het recht voorbehouden, aanvragen via messenger niet te beantwoorden. Dat is het geval als bijvoorbeeld details van de overeenkomst bijzondere geheimhouding vereisen of een antwoord via messenger niet voldoet aan de formele eisen. In dergelijke gevallen maken wij u attent op adequatere manieren van communicatie.

 • Verwerkte soorten gegevens: Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), gebruikersgegevens (bijv. bezochte websites, interesse aan inhoud, bezoektijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), inhoudelijke gegevens (bijv. informatie in online-formulieren).
 • Betrokkene personen: Communicatiepartners.
 • Doeleinden van de verwerking: Contactaanvragen en communicatie, directe marketing (bijv. via e-mail of post).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (artikel 6 lid 1, cijfer 1 al. a van de AVG, artikel 6 lid 1, cijfer 1 al. f van de AVG).


Gebruikte diensten en dienstverleners:

 

Videoconferenties, online meetings, webinars en

beeldscherm-sharing

Wij maken gebruik van platformen en toepassingen van andere aanbieders (hierna 'conferentieplatformen' genoemd) voor het doeleinde van het uitvoeren van video- en audioconferenties, webinars en andere manieren van video- en audio-meetings (hierna samenvattend 'conferentie' genoemd). Bij de keuze van de conferentieplatformen en hun diensten nemen wij de wettelijke voorschriften in acht.

Door conferentieplatformen verwerkte gegevens: In het kader van de deelname aan een conferentie verwerken de conferentieplatformen de hierna genoemde persoonsgegevens van de deelnemers. De omvang van de verwerking is enerzijds afhankelijk van welke gegevens in het kader van een concrete conferentie nodig zijn (bijv. informatie van toegangsgegevens of echte namen) en welke optionele informatie door de deelnemers wordt verstrekt. Naast het verwerken voor de uitvoering van de conferentie, kunnen de gegevens van de deelnemers door de conferentieplatformen eveneens voor veiligheidsdoeleinden of service-optimalisatie verwerkt worden. Tot de verwerkte gegevens behoren gegevens omtrent de persoon (voornaam, achternaam), contactinformatie (e-mailadres, telefoonnummer), toegangsgegevens (toegangscodes of wachtwoorden), profielfoto's, informatie over de beroepsmatige positie/functie, het IP-adres van de internettoegang, informatie over de eindapparaten van de deelnemers, diens besturingssysteem, de browser en diens technische en en taalinstellingen, informatie over de inhoudelijke communicatieprocessen, d.w.z. invoer in de chat evenals audio- en videogegevens, alsook het gebruik van andere ter beschikking staande functies (bijv. enquêtes). Inhoud van de communicatie wordt in het door de conferentie-aanbieder technisch ter beschikking gestelde omvang geëncrypteerd. Als de deelnemers bij de conferentieplatformen als gebruiker zijn geregistreerd, dan kunnen andere gegevens overeenkomstig de overeenkomst met de betreffende conferentie-aanbieder verwerkt worden.

Protocollering en opnames: Indien tekstinvoer, deelnameresultaten (bijv. van enquêtes) evenals video- of audio-opnamen geprotocolleerd worden, ontvangen de deelnemers vooraf transparant informatie hierover - voor zover dit noodzakelijk is - wordt om een toestemming gevraagd.

Privacymaatregelen van de deelnemers: Neem alstublieft de details van de verwerking van uw gegevens door de conferentieplatformen en diens privacymaatregelen in acht en kies in het kader van de instellingen van de conferentieplatformen, de voor u optimale veiligheidsinstellingen en instellingen van de gegevensbescherming. Zorg er verder voor de duur van een videoconferentie voor de gegevens- en persoonsbescherming in de achtergrond van uw opname (bijv. door medebewoners te instrueren, deuren af te sluiten en gebruik, voor zover dit technisch mogelijk is, de functie tot onherkenbaar maken van de achtergrond). Links naar de conferentieruimtes evenals toegangsgegevens mogen niet aan onbevoegde derden worden overhandigd.

Informatie omtrent de rechtsgrondslag: Voor zover naast de conferentieplatformen ook wij de gegevens van de gebruikers verwerken en de gebruikers om hun toestemming voor het gebruik van conferentieplatformen of bepaalde functies vragen (bijv. toestemming voor de opname van conferenties), is deze toestemming de rechtsgrondslag van de verwerking. Bovendien kan onze verwerking voor het voldoen aan onze contractuele verplichtingen noodzakelijk zijn (bijv. in deelnemerlijsten, in het geval van verwerking van gesprekresultaten, etc.). Bovendien worden de gegevens van de gebruiker op basis van onze rechtmatige belangen aan een efficiënte en veilige communicatie met onze communicatiepartners verwerkt.

 • Verwerkte soorten gegevens: Standaardgegevens (bijv. naam, adres), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudelijke gegevens (bijv. vermeldingen in onlineformulieren), gebruikersgegevens (bijv. bezochte websites, interesse aan inhoud, bezoektijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkene personen: Communicatiepartners, gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Leveren van contractuele diensten en klantenservice, contactopname en communicatie, kantoor- en organisatorische procedures.
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (artikel 6 lid 1, cijfer 1 al. a van de AVG), vervullen van de overeenkomst en precontractuele aanvragen (artikel 6 lid 1, cijfer 1 al. b van de AVG), rechtmatige belangen (artikel 6 lid 1 cijfer 1 al. f van de AVG).

Gebruikte diensten en dienstverleners:

 

Sollicitatieprocedure

De sollicitatieprocedure heeft als voorwaarde dat sollicitanten ons de voor hun beoordeling en selectie noodzakelijke gegevens meedelen. Welke informatie noodzakelijk is, wordt duidelijk uit de functieomschrijving of in het geval van onlineformulieren uit de aldaar vermelde gegevens.

Principieel behoort tot de benodigde informatie, de informatie omtrent de persoon zoals de naam, het adres, een contactmogelijkheid evenals het bewijs over de voor de functie noodzakelijke kwalificaties. Op aanvraag delen wij u graag mee, welke informatie noodzakelijk is.

Voor zover ter beschikking gesteld, kunnen sollicitanten ons hun sollicitaties door middel van een onlineformulier toesturen. De gegevens worden overeenkomstig de technische standaard geëncrypteerd aan ons doorgestuurd. Sollicitanten kunnen ons hun sollicitaties eveneens per e-mail toesturen. Hierbij willen wij u echter vragen rekening ermee te houden dat e-mails in het internet principieel niet geëncrypteerd verstuurd worden. Normaliter worden e-mails weliswaar tijdens het verzenden geëncrypteerd, maar niet op de servers van waar ze worden verstuurd of ontvangen. Wij kunnen daarom geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het versturen van de sollicitatie tussen de afzender en het ontvangst op onze servers.

Voor het zoeken naar sollicitanten, het toesturen van sollicitaties en de selectie van de sollicitanten kunnen wij met inachtname van de wettelijke voorschriften gebruik maken van sollicitatiemanagement- of recruitmentsoftware en platformen evenals diensten van derden.

Sollicitanten kunnen graag contact met ons opnemen over de manier van het overhandigen van de sollicitatiedocumenten of ons de sollicitatie schriftelijk toesturen.

 

Verwerking van bijzondere gegevenscategorieën: Voor zover in het kader van de sollicitatieprocedure bijzondere categorieën van persoonsgegevens in het kader van art. 9 lid 1 van de AVG (bijv. gezondheidsgegevens, zoals het eigenschap van ernstig gehandicapten of etnische afkomst) worden aangevraagd, zodat de verantwoordelijke of de betrokkene persoon de hem uit zijn arbeidsrecht en het recht van sociale zekerheid en sociale bescherming voorvloeiende rechten uitoefent en zijn desbetreffende plichten kan invullen, geschiedt diens verwerking volgens art. 9 lid 2 al. b van de AVG, in het geval van bescherming belangrijke interesses van de sollicitant of andere personen overeenkomstig art. 9 lid 2 al. c van de AVG of voor het doel van de gezondheidszorg of de gezondheid op het werk, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, waarvoor de medische diagnostiek, voor de verzorging of behandeling op gezondheids- of sociaal vlak of voor het beheer van systemen en diensten op het gezondheids- of

sociale vlak overeenkomstig art. 9 lid 2 al. h van de AVG. In het geval van een op vrijwillige toestemming berustende mededeling van de bijzondere gegevenscategorieën, vindt diens verwerking plaats op basis van art. 9 lid 2 al. a van de AVG.

 

Verwijdering van gegevens: De door de sollicitanten ter beschikking gestelde gegevens kunnen in geval van een succesvolle sollicitatie voor het doel van het dienstverband door ons worden verder verwerkt. Anders, voor zover de sollicitatie op een vacature niet succesvol is, worden de gegevens van de sollicitant verwijderd. De gegevens van de sollicitanten worden eveneens verwijderd als een sollicitatie wordt teruggetrokken, waartoe de sollicitant op elk moment het recht heeft. Het verwijderen geschiedt, onder voorbehoud van een gegronde herroeping van de sollicitant, uiterlijk na afloop van een periode van zes maanden, zodat eventuele aansluitende vragen rondom de sollicitatie beantwoord en wij aan onze bewijsplichten met betrekking tot gelijke behandeling van de sollicitanten kunnen voldoen. Facturen over eventuele reiskostenvergoedingen worden overeenkomstig de belastingrichtlijnen gearchiveerd.

 

Opname in een sollicitantenpool: De opname in een sollicitantenpool, voor zover deze wordt aangeboden, geschiedt op basis van een toestemming. De sollicitanten worden erover geïnformeerd dat hun toestemming voor de opname in de talentpool vrijwillig is, geen invloed heeft op de actuele sollicitatieprocedure en zij hen toestemming op elk moment voor de toekomst kunnen herroepen.

Duur van het bewaren van gegevens in de sollicitantenpool in maanden: 12 maanden.

 • Verwerkte soorten gegevens: Sollicitatiegegevens (bijv. informatie over persoon, post- en contactadres, de bij de sollicitatie behorende documenten en de hierin vermelde informatie, zoals brief, CV, diploma's evenals andere met het oog op de betreffende baan of vrijwillig door de sollicitant meegedeelde informatie over henzelf of hun kwalificatie).
 • Betrokkene personen: Sollicitant.
 • Doeleinden van de verwerking: Sollicitatieprocedure (reden en eventueel latere uitvoering evenals mogelijke latere beëindiging van het dienstverband).
 • Rechtsgrondslag: Sollicitatieprocedure als precontractuele of contractuele overeenkomst (artikel 9 lid 2 al. b van de AVG).

 

Clouddiensten

Wij maken gebruik van via het internet toegankelijke en op de servers van de aanbieders vermelde softwarediensten (zogenaamde 'clouddiensten', ook wel 'Software as a service' genoemd) voor de volgende doeleinden: Opslag en beheer van documenten, kalenderbeheer, versturen van e-mails, tabellencalculaties en presentaties, uitwisselen van documenten, inhoud en informatie met bepaalde ontvangers of publicatie van websites, formulieren of andere inhoud en informatie evenals chats en deelname aan audio- en videoconferenties.

In dit kader kunnen persoonsgegevens worden verwerkt en op de servers van de aanbieders worden opgeslagen, voor zover deze onderdeel van de communicatieprocessen met ons zijn of van ons anders, zoals in het kader van deze Privacyverklaring vermeld. Tot deze gegevens kunnen in het bijzonder stamgegevens en contactgegevens van gebruikers, gegevens rondom processen, contracten, overige processen en diens inhoud behoren. De aanbieder van de clouddiensten verwerken bovendien gebruikersgegevens en metagegevens, die door hen voor veiligheidsdoeleinden en voor de serviceoptimalisatie gebruikt worden.

Voor zover wij met behulp van de clouddiensten voor andere gebruikers of publiekelijk toegankelijke websites formulieren of documenten en inhoud ter beschikking stellen, kunnen de aanbieders cookies op de apparaten van de gebruiker worden opgeslagen met als doel webanalyse of, om de instellingen van de gebruiker (bijv. in geval van mediabediening) op te slaan.

 

Informatie omtrent de rechtsgrondslag: Voor zover wij u om toestemming voor het gebruik van clouddiensten vragen, is de toestemming de rechtsgrondslag van de verwerking. Bovendien kan het gebruik ervan een onderdeel van onze (pre-)contractuele diensten zijn, voor zover het gebruik van de clouddiensten in dit kader werd overeengekomen. Verder worden de gegevens van de gebruiker op basis van onze rechtmatige belangen (d.w.z. interesse aan efficiënte en veilige beheer- en samenwerkingsprocessen) verwerkt.

 • Verwerkte soorten gegevens: Standaardgegevens (bijv. naam, adres), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudelijke gegevens (bijv. vermeldingen in onlineformulieren), gebruikersgegevens (bijv. bezochte websites, interesse aan inhoud, bezoektijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkene personen: Klanten, medewerkers (bijv. personeel, sollicitanten, voormalige medewerkers), geïnteresseerden, communicatiepartners.
 • Doeleinden van de verwerking: Kantoor- en organisatieprocedure.
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (artikel 6 lid 1, cijfer 1 al. a van de AVG), vervullen van de overeenkomst en precontractuele aanvragen (artikel 6 lid 1, cijfer 1 al. b van de AVG), rechtmatige belangen (artikel 6 lid 1 cijfer 1 al. f van de AVG).

 

Gebruikte diensten en dienstverleners:

 

Nieuwsbrief en elektronische mededelingen

Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische mededelingen (hierna 'nieuwsbrief') alleen met de toestemming van de ontvanger of een wettelijke toestemming. Voor zover in het kader van een aanmelding voor de nieuwsbrief diens inhoud concreet wordt omschreven, zijn deze beslissend voor de toestemming van de gebruiker. Verder bevat onze nieuwsbrief informatie over onze diensten.

Om zich aan te melden voor onze nieuwsbrief, is het normaliter voldoende uw e-mailadres te vermelden. Wij kunnen u echter vragen een naam, voor het doel van een persoonlijke aanhef in de nieuwsbrief, of andere informatie, voor zover deze noodzakelijk is voor het doel van de nieuwsbrief, te vermelden.

Double-opt-in procedure: De aanmelding voor onze nieuwsbrief vindt normaliter plaats via een zogenaamd double-opt-in procedure. D.w.z. dat u na de aanmelding een e-mail ontvangt, waarin wij u vragen, de aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is noodzakelijk, zodat niemand zich kan aanmelden met e-mailadressen van anderen. De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden geprotocolleerd, om het aanmeldproces overeenkomstig de wettelijke eisen te kunnen bewijzen. Hiertoe behoort de opslag van het aanmeld- en het bevestigingstijdstip maar ook het IP-adres. Verder worden de veranderingen van uw gegevens bij de verzendingsdienstverlener geprotocolleerd.

Verwijdering en beperking van de verwerking: Wij kunnen de afgemelde e-mailadressen tot drie jaar op basis van onze rechtmatige belangen opslaan voordat wij ze wissen, om een voormalig verleende toestemming te kunnen bewijzen. De verwerking van deze gegevens wordt beperkt tot het doel van een mogelijke verdediging tegens claims. Een individuele aanvraag voor het wissen van de gegevens is te allen tijde mogelijk, voor zover de voormalige toestemming wordt bevestigd. In het geval van plichten voor het continu in acht nemen van tegenstrijdigheden behouden wij ons het recht voor het e-mailadres alleen voor dit doeleinde in een blokkeerlijst (zogenaamde 'blocklist') op te slaan. Deze protocollering van de aanmeldingsprocedure geschiedt op basis van onze rechtmatige belangen volgens het doeleinde van het bewijs van een correcte afloop. Voor zover wij een dienstverlener opdracht geven e-mails te versturen, geschiedt dit op basis van onze rechtmatige belangen voor een efficiënt en veilig verzendsysteem.

Informatie omtrent de rechtsgrondslag: Het verzenden van de nieuwsbrief geschiedt op de basis van een toestemming van de ontvanger of, indien een toestemming niet noodzakelijk is, op basis van onze rechtmatige belangen aan directe marketing, voor zover dit wettelijk, bijv. in het geval van reclame voor vaste klanten, is toegestaan. Voor zover wij een dienstverlener opdracht geven e-mails te versturen, geschiedt dit op basis van onze rechtmatige belangen. De registratieprocedure wordt op basis van onze rechtmatige belangen geregistreerd om aan te tonen dat het in overeenstemming met de wet werd uitgevoerd.

Inhoud: Informatie over ons, onze diensten, acties en aanbiedingen, over trends binnen het toerisme en wettelijke veranderingen.

Meting van openings- en klickrates: De nieuwsbrief bevat een zogenaamde 'web-beacon', d.w.z. een bestand met de grootte van een pixel, dat bij het openen van de nieuwsbrief van onze servers, voor zover wij een verzendingsdienstverlener in dienst nemen, via diens server wordt aangevraagd. In het kader van deze aanvraag wordt in eerste instantie technische informatie, zoals informatie over de browser en uw systeem, maar ook uw IP-adres en het tijdstip van de aanvraag bewaard.

Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van onze nieuwsbrief aan de hand van technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van diens aanvraaglocaties (die met behulp van het IP-adres bepaald kunnen worden) of de toegangstijden. Deze analyse omvat eveneens het vaststellen of de nieuwsbrief wordt geopend, wanneer deze wordt geopend en op welke links wordt geklikt. Deze informatie wordt gelinkt aan de afzonderlijke nieuwsbriefontvangers en in diens profielen opgeslagen, totdat de profielen worden verwijderd. Het evalueren is ertoe bestemd, de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud aan te passen of verschillende inhoud overeenkomstig het interesse van onze gebruikers te versturen.

De meting van de openingspercentages en de klickrates evenals de opslag van meetresultaten in de profielen van de gebruikers evenals de verdere verwerking ervan geschiedt op basis van een toestemming van de gebruiker.

Een afzonderlijke herroeping van de succesmeting is helaas niet mogelijk; in dit geval met het complete nieuwsbriefabonnement worden opgezegd of moet er bezwaar tegen worden gemaakt. In dit geval wordt de opgeslagen profielinformatie verwijderd.

 • Verwerkte soorten gegevens: Standaardgegevens (bijv. naam, adres), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), gebruikersgegevens (bijv. bezochte websites, interesse aan inhoud, bezoektijden).
 • Betrokkene personen: Communicatiepartners.
 • Doeleinden van de verwerking: Directe marketing (bijv. via e-mail of post).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (artikel 6 lid 1, cijfer 1 al. a van de AVG, artikel 6 lid 1, cijfer 1 al. f van de AVG).
 • Mogelijkheid tot bezwaar (opt-out): U kunt de ontvangst voor onze nieuwsbrief op ieder moment opzeggen, d.w.z. uw toestemmingen herroepen of bezwaar te maken voor de verdere ontvangst. U vindt een link voor het opzeggen van de nieuwsbrief of onderaan iedere nieuwsbrief of u kunt gebruik maken van de bovengenoemde contactmogelijkheden, bij voorkeur e-mail.

 

Gebruikte diensten en dienstverleners:

 

Commerciële communicatie via e-mail, post, fax of telefoon

Wij verwerken persoonsgegevens met het doel van commerciële communicatie, die via diverse kanalen, zoals e-mail, telefoon, post of fax, overeenkomstig de wettelijke voorschriften kan geschieden.

De ontvangers hebben het recht, verstrekte toestemmingen op elk moment te herroepen of de commerciële communicatie op elk moment te weerspreken.

Na het herroepen of bezwaar maken kunnen wij de tot het bewijs van toestemming benodigde gegevens tot drie jaar op basis van onze rechtmatige belangen opslaan voordat wij ze wissen. De verwerking van deze gegevens wordt beperkt tot het doel van een mogelijke verdediging tegens claims. Een individuele aanvraag voor het wissen van de gegevens is te allen tijde mogelijk, voor zover de voormalige toestemming wordt bevestigd.

 • Verwerkte soorten gegevens: Standaardgegevens (bijv. naam, adres), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
 • Betrokkene personen: Communicatiepartners.
 • Doeleinden van de verwerking: Directe marketing (bijv. via e-mail of post).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (artikel 6 lid 1, cijfer 1 al. a van de AVG, artikel 6 lid 1, cijfer 1 al. f van de AVG).

 

Prijsspellen en wedstrijden

Wij verwerken persoonsgegevens van de deelnemers van prijsspellen en wedstrijden alleen met inachtname van de eenduidige privacybepalingen, voor zover de verwerking voor het ter beschikking stellen, uitvoeren en afhandelen van het prijsspel contractueel noodzakelijk is, de deelnemers in de verwerking hebben toegestaan of de verwerking op basis van ons rechtmatig belang is (bijv. voor de veiligheid van het prijsspel of de bescherming van onze interesses tegen misbruik door het mogelijk registreren van IP-adressen bij het indienen van de prijsspelbijdragen.

Indien in het kader van het prijsspel bijdragen van de deelnemers worden gepubliceerd (bijv. in het kader van een voting of presentatie van de prijsspelbijdragen of de winnaars of de berichtgeving rondom het prijsspel), willen wij u erop attent maken dat de namen van de deelnemers in dit verband eveneens kunnen worden gepubliceerd. De deelnemers kunnen hier te allen tijde bezwaar tegen maken.

Als dit prijsspel binnen een online-platform of een sociaal netwerk (zoals Facebook of Instagram, hierna 'online-platform' genoemd) plaats vindt, gelden bovendien de gebruiks- en privacybepalingen van de betreffende platformen. In deze gevallen maken wij erop attent dat wij voor de in het kader van het prijsspel meegedeelde informatie van de deelnemers verantwoordelijk zijn en aanvragen met het oog op het prijsspel aan ons moeten worden gesteld.

De gegevens van de deelnemers worden verwijderd zodra het prijsspel of de wedstrijd is beëindigd en de gegevens niet meer noodzakelijk zijn, om de winnaars te informeren of omdat wij rekening moeten houden met vragen rondom het prijsspel. Principieel worden de gegevens van de deelnemers uiterlijk na 6 maanden na beëindiging van het prijsspel verwijderd. Gegevens van de winnaars kunnen langer worden bewaard, om bijv. vragen rondom de prijzen te beantwoorden of aan de prijsdiensten te voldoen; in dit geval is de bewaarduur geregeld volgens de soort prijs en bedraagt bijv. bij materiële voorwerpen of diensten max. drie jaar om bijv. de garantieclaims te kunnen verwerken. Bovendien kunnen de gegevens van de deelnemers langer worden bewaard, bijvoorbeeld in de vorm van berichtgeving rondom het prijsspel in online- en offline-media.

Voor zover gegevens in het kader van het prijsspel ook voor andere doeleinden worden verzameld, is de verwerking en de bewaarduur gericht naar de privacybepalingen van dit gebruik (bijv. in het geval van een aanmelding voor de nieuwsbrief in het kader van een prijsspel).

 • Verwerkte soorten gegevens: Standaardgegevens (bijv. naam, adres), inhoudelijke gegevens (bijv. vermeldingen in online formulieren).
 • Betrokkene personen: Deelnemers aan prijsspellen en wedstrijden.
 • Doeleinden van de verwerking: Uitvoeren van prijsspellen en wedstrijden.
 • Rechtsgrondslag: Vervullen van de overeenkomst en precontractuele aanvragen (artikel 6 lid 1 cijfer 1 al. b van de AVG).

 

Enquêtes en interviews

De door ons uitgevoerde enquêtes en interviews (hierna 'enquêtes' genoemd) worden anoniem geëvalueerd. Een verwerking van persoonsgegevens geschiedt uitsluitend als dit noodzakelijk is voor het ter beschikking stellen en technische uitvoering van de enquêtes (bijv. de verwerking van het IP-adres, om de enquête in de browser van de gebruiker weer te geven of met behulp van tijdelijke cookies (session-cookie) een hernieuwde opname van de enquête mogelijk te maken) of de gebruiker heeft toegestemd.

Informatie omtrent de rechtsgrondslag: Voor zover wij de deelnemers om een toestemming in de verwerking van uw gegevens vragen, is dit de rechtsgrondslag van de verwerking, anders geschiedt de verwerking van de gegevens van de deelnemers op basis van onze rechtmatige belangen voor het uitvoeren van een objectieve enquête.

 • Verwerkte soorten gegevens: Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudelijke gegevens (bijv. vermeldingen in onlineformulieren), gebruikersgegevens (bijv. bezochte websites, interesse aan inhoud, bezoektijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkene personen: Communicatiepartners.
 • Doeleinden van de verwerking: Contactaanvragen en communicatie, directe marketing (bijv. via e-mail of post).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (artikel 6 lid 1, cijfer 1 al. a van de AVG, artikel 6 lid 1, cijfer 1 al. f van de AVG).

 

Webanalyse, monitoring en optimalisatie

De webanalyse (ook wel 'reikwijdtemeting' genoemd) is bestemd voor de evaluatie van bezoekersstromen van ons online-aanbod en kan gedrag, interesse of demografische informatie rondom de bezoekers, zoals de leeftijd of het geslacht, als gepseudonimiseerde waarden omvatten. Met behulp van de reikwijdteanalyse kunnen wij bijvoorbeeld herkennen, op welk tijdstip ons online-aanbod of diens functies of inhoud het meest frequent worden gebruikt of voor het hergebruik uitnodigen. Eveneens kunnen wij navolgen, welke bereiken optimalisatie behoeven.

Naast de webanalyse kunnen wij ook testprocedures gebruiken om bijvoorbeeld verschillende versies van ons online-aanbod of zijn bestanddelen te testen en te optimaliseren.

Voor deze doeleinden kunnen zogenaamde gebruikersprofielen worden gecreëerd en in een bestand (zogenaamd 'cookie') opgeslagen of soortgelijke procedures met hetzelfde doel worden gebruikt. Tot deze informatie kunnen bijvoorbeeld bekeken inhoud, bezochte websites en de aldaar gebruikte elementen en technische informatie, zoals de gebruikte browsers, het gebruikte computersysteem evenals de informatie rondom de gebruikstijden behoren. Voor zover gebruikers hebben toegestemd met het registreren van hun locatiegegevens, kunnen afhankelijk van de aanbieder ook deze worden verwerkt.

Bovendien worden de IP-adressen van de gebruikers opgeslagen. Echter maken wij gebruik van een IP-masking procedure (d.w.z. pseudonimisering door het inkorten van het IP-adres) ter bescherming van de gebruiker.  Over het algemeen worden de in het kader van webanalyse, A/BTestings en optimalisatie geen eenduidige gegevens van de gebruiker (zoals e-mailadressen of namen) opgeslagen, maar pseudoniemen. D.w.z., wij alsook de aanbieder van de gebruikte software kennen niet de daadwerkelijke identiteit van de gebruiker, maar alleen de voor het doel van het betreffende proces in diens profielen opgeslagen informatie.

Informatie omtrent de rechtsgrondslag: Voor zover wij de gebruikers om toestemming voor het gebruik van derden vragen, is de toestemming de rechtsgrondslag van de verwerking van gegevens. Verder worden de gegevens van de gebruiker op basis van onze rechtmatige belangen (d.w.z. interesse aan efficiënte, commerciële en ontvangervriendelijke diensten) verwerkt. In dit verband willen wij u ook op de informatie over het gebruik van cookies in deze Privacyverklaring attent maken.

 • Verwerkte soorten gegevens: Gebruikersgegevens (bijv. bezochte websites, interesse aan inhoud, bezoektijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkene personen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Meting van de reikwijdte (bijv. toegangsstatistieken, herkennen van wederkerende bezoekers), profielen met gebruikersgerelateerde informatie (creëren van gebruikersprofielen).
 • Veiligheidsmaatregelen: IP-masking (pseudonimisering van het IP-adres).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (artikel 6 lid 1, cijfer 1 al. a van de AVG, artikel 6 lid 1, cijfer 1 al. f van de AVG).

 

Gebruikte diensten en dienstverleners:

 

Analyse van de bezoekersstructuur

Aan de hand van een script van emetriq GmbH bepalen we of bepaalde cookies worden gedeeld wanneer u onze website bezoekt. Uit deze cookies lezen wij bepaalde statistische kenmerken af, zoals leeftijd, geografische informatie, grootte van het huishouden, die wij gebruiken om te analyseren welke gebruikersgroepen onze website bezoeken. De gegevens worden al in uw browser gepseudonimiseerd doordat het IP-adres onmiddellijk na de gegevensregistratie wordt verwijderd in plaats van opgeslagen. Pas daarna worden de gegevens naar emetriq GmbH verzonden. De gegevens worden met behulp van een automatisch en willekeurig gegenereerde cookie-ID of een IDFA of AdID opgeslagen die niet tot een persoon kunnen worden herleid. De uitgelezen kenmerken kunnen niet tot een persoon worden herleid. Er vindt geen analyse van uw gebruiksgedrag op onze website plaats. 

Naast de mogelijkheid om de cookie-instellingen te wijzigen, kunt u de gegevensverwerking via een opt-out cookie op https://www.emetriq.com/opt-out deactiveren. 

Informatie omtrent de rechtsgrondslag: 

 • Verwerkte soorten gegevens: Statistische kenmerken (bijv. leeftijd, geografische informatie, grootte van het huishouden).
 • Betrokken personen: Gebruikers (websitebezoekers).
 • Doeleinden van de verwerking: Onderzoek naar de structuur van de gebruikers die de website bezoeken; het definiëren van doelgroepsegmenten voor een geoptimaliseerde benadering via de website.
 • Veiligheidsmaatregelen: Pseudonimisering, kan niet worden herleid tot een persoon. Verwijdering van via het script verzamelde gegevens uiterlijk 180 dagen na de verzameling.
 • Rechtsgrondslag: Toestemming op basis van artikel 6 lid 1 s. 1 cijfer a van de AVG.

Gebruikte diensten en dienstverleners:

 

Online marketing

Wij verwerken persoonsgegevens met het doel van online marketing, waaronder in het bijzonder het vermarkten van reclamevlakken of weergave van reclamemakers en overige inhoud (samenvattend 'inhoud' genoemd) aan de hand van potentiële interesses van de gebruikers evenals het meten van de effectiviteit kan vallen.

Voor deze doeleinden worden zogenaamde gebruikersprofielen gecreëerd en in een bestand (zogenaamd 'cookie') opgeslagen of soortgelijke procedures gebruikt, met behulp waarvan de voor de weergave van de voorheen genoemde inhoud relevante informatie over de gebruikers worden opgeslagen. Tot deze informatie kunnen bijvoorbeeld bekeken inhoud, bezochte websites, gebruikte online-netwerken, maar ook communicatiepartners en technische informatie, zoals de gebruikte browsers, het gebruikte computersysteem evenals de informatie rondom de gebruikstijden behoren. Voor zover gebruikers hebben toegestemd met het registreren van hun locatiegegevens, kunnen ook deze worden verwerkt.

Bovendien worden de IP-adressen van de gebruikers opgeslagen. Echter maken wij gebruik van een ter beschikking staande IP-masking procedure (d.w.z. pseudonimisering door het inkorten van het IP-adres) ter bescherming van de gebruiker. Over het algemeen worden in het kader van de online marketingprocedure geen eenduidige gegevens van de gebruiker (zoals e-mailadressen of namen) opgeslagen, maar pseudoniemen. D.w.z., wij alsook de aanbieder van de online marketingprocedure kennen niet de daadwerkelijke identiteit van de gebruiker, maar alleen de in diens profielen opgeslagen informatie.

De informatie in de profielen worden normaliter in de cookies of met behulp van soortelijke procedures opgeslagen. Deze cookies kunnen later over het algemeen ook op andere websites die gebruik maken van dezelfde online marketingprocedure worden gebruikt, geëvalueerd en voor het doel van de weergave van inhoud geanalyseerd alsook met andere gegevens aangevuld en op de server van de online marketingprocedure-aanbieder worden opgeslagen.

Bij wijze van uitzondering kunnen eenduidige gegevens worden gerelateerd aan de profielen. Dat is het geval als de gebruikers bijv. leden zijn van een sociaal netwerk, diens online marketingprocedure wij gebruiken en het netwerk de profielen van de gebruikers met de voorheen genoemde informatie koppelt. Wij willen u vragen erop te letten, dat gebruikers met de aanbieders aanvullende overeenkomsten, bijv. door toestemming in het kader van de registratie, kunnen maken.

Wij ontvangen principieel alleen toegang tot de samengevatte informatie over het succes van onze reclames. Echter kunnen wij in het kader van zogenaamde conversiemetingen controleren, welk van onze online marketingprocedures tot een zogenaamde conversie hebben geleid, d.w.z. bijvoorbeeld tot een overeenkomst met ons. De conversiemeting wordt alleen voor de analyse van het succes van onze marketingmaatregelen gebruikt. Zolang niets anders wordt vermeld, willen wij u vragen er vanuit te gaan dat gebruikte cookies voor een periode van twee jaar worden opgeslagen.

Informatie omtrent de rechtsgrondslag: Voor zover wij de gebruikers om toestemming voor het gebruik van derden vragen, is de toestemming de rechtsgrondslag van de verwerking van gegevens. Verder worden de gegevens van de gebruiker op basis van onze rechtmatige belangen (d.w.z. interesse aan efficiënte, commerciële en ontvangervriendelijke diensten) verwerkt. In dit verband willen wij u ook op de informatie over het gebruik van cookies in deze Privacyverklaring attent maken.

 • Verwerkte soorten gegevens: Gebruikersgegevens (bijv. bezochte websites, interesse aan inhoud, bezoektijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkene personen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Marketing, profielen met gebruikersgerelateerde informatie (creëren van gebruikersprofielen), conversiemeting (meting van de effectiviteit van marketingmaatregelen).
 • Veiligheidsmaatregelen: IP-masking (pseudonimisering van het IP-adres).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (artikel 6 lid 1, cijfer 1 al. a van de AVG, artikel 6 lid 1, cijfer 1 al. f van de AVG).
 • Mogelijkheid tot bezwaar (opt-out): Wij willen u attent maken op de privacymaatregelen van de betreffende aanbieder en de voor de aanbieders vermelde mogelijkheden tot bezwaar (zogenaamde 'opt-out'). Voor zover geen uitdrukkelijke opt-out mogelijkheid werd vermeld, bestaat ten eerste de mogelijkheid dat u cookies in de instellingen van uw browser uitschakelt. Hierdoor kunnen echter functies binnen ons online aanbod worden beperkt. Wij raden u daarom bovendien de volgende opt-out mogelijkheden aan, die samenvattend op de betreffende gebieden gericht worden aangeboden: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) USA: https://www.aboutads.info/choices. d) Grensoverschrijdend: https://optout.aboutads.info.

 

Gebruikte diensten en dienstverleners:

 • Google Tag Manager: Google Tag Manager is een oplossing, waarmee wij de zogenaamde website-tags via een interface beheren en zo andere diensten in ons online-aanbod kunnen integreren (hierop wordt attent gemaakt in verdere informatie in deze Privacyverklaring). Met de Tag Manager zelf (die de tags implementeert) worden daarom bijvoorbeeld nog geen profielen van de gebruiker gecreëerd of cookies opgeslagen. Google ervaart slechts het IP-adres van de gebruiker, wat noodzakelijk is om de Google Tag Manager uit te voeren. Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://marketingplatform.google.com;; Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy; Manieren van verwerking evenals de te verwerken gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Gegevensverwerkingsvoorwaarden voor Google reclameproducten en standaard contractclausules voor de transfer van gegevens naar derde landen: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Google Analytics: Online marketing en webanalyse; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy; Mogelijkheid tot bezwaar (opt-out): Opt-out-plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Instellingen voor de weergave van reclames: https://adssettings.google.com/authenticated; Manieren van verwerking evenals de te verwerken gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Gegevensverwerkingsvoorwaarden voor Google reclameproducten en standaard contractclausules voor de transfer van gegevens naar derde landen: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Google Ads en conversiemeting: Wij maken gebruik van de online marketingprocedure 'Google Ads', om reclames binnen het Google reclamenetwerk te plaatsen (bijv. in zoekresultaten, in video's, op websites, etc.), zodat gebruikers reclames zien, die een eventueel interesse aan de reclame kunnen hebben. Bovendien meten wij de conversie van de reclames. Wij ervaren echter uitsluitend het anonieme totaal van de gebruikers, die op onze reclame hebben geklikt en naar een van een zogenaamde 'conversion-tracking-tag' voorziene pagina worden doorgestuurd. Wij zelf ontvangen echter geen informatie, waarmee de gebruikers kunnen worden geïdentificeerd; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://marketingplatform.google.com; Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy; Manieren van verwerking evenals de te verwerken gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Gegevensverwerkingsvoorwaarden voor Google reclameproducten: Informatie over de diensten gegevensverwerkingsvoorwaarden tussen verantwoordelijken en standaardcontractclausules voor de transfer van gegevens naar derde landen: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Twitter: Twitter marketing en reclames; Dienstverlener: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Ierland, moederbedrijf: Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; Website: https://twitter.com/de; Privacyverklaring: https://www.facebook.com/about/privacy; Mogelijkheid tot bezwaar (opt-out): https://twitter.com/personalization.

 

Aanwezigheid in sociale netwerken (social media)

Wij zijn online aanwezig in sociale netwerken en verwerken in dit kader gegevens van de gebruikers, om met de aldaar actieve gebruikers te communiceren of om informatie over ons aan te bieden.

Wij wijzen erop dat daarbij gebruikersgegevens buiten het gebied van de Europese Unie verwerkt kunnen worden. Hierdoor kunnen risico's ontstaan voor gebruikers, omdat de handhaving van de rechten van gebruikers kan worden bemoeilijkt.

Verder worden de gegevens van de gebruiker binnen sociale netwerken gewoonlijk gebruikt voor marktonderzoek en reclame-doeleinden. Zo kunnen bijv. aan de hand van het gebruikspatroon en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruiker gebruikersprofielen worden gemaakt. De gebruikersprofielen op hun beurt kunnen worden gebruikt om bijv. advertenties binnen en buiten de netwerken te tonen die vermoedelijk overeenstemmen met de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden meestal cookies op de computers van de gebruikers opgeslagen die informatie bevatten over de gebruikspatronen en de interesses van de gebruikers. Verder kunnen in de gebruiksprofielen ook gegevens onafhankelijk van de door de gebruikers gebruikte apparatuur worden opgeslagen (vooral als de gebruikers lid van de desbetreffende platforms zijn en er zijn ingelogd).

Voor een gedetailleerde weergave van de respectievelijke manieren van verwerking en de mogelijkheden tot bezwaar (opt-out) verwijzen wij naar de Privacyverklaring en informatie van de exploitant van de betreffende netwerken.

Ook in geval van verzoeken om informatie en het gebruik maken van de rechten van betrokkenen wijzen wij erop dat dat het meest effectief kan worden gedaan bij de aanbieders zelf. Alleen de aanbieders zelf hebben toegang tot de gegevens van de gebruiker en kunnen direct actie ondernemen en informatie verstrekken. Als u toch nog hulp nodig hebt, dan kunt u contact met ons opnemen.

 

Facebook-pagina's: Wij zijn samen met Facebook Irland Ltd. verantwoordelijk voor het verzamelen (echter niet de verdere verwerking) van gegevens van de bezoekers van onze Facebook-pagina (zogenaamde 'fanpage'). Tot deze gegevens behoort informatie over de soort inhoud, die gebruikers bekijken of waarmee ze interageren, of de door uitgevoerde handelingen (zie 'Over jou en andere gemaakte en ter beschikking gestelde dingen in de Facebook-gegevensrichtlijn: https://www.facebook.com/policy), evenals informatie over de door gebruikers gebruikte apparaten (bijv. IP-adressen, besturingssysteem, browsertype, taalinstellingen, cookie-gegevens; zie 'Apparaatinformatie' in de Facebook-gegevensrichtlijn: https://www.facebook.com/policy

). Zoals in de Facebook-gegevensrichtlijn onder 'Hoe gebruiken wij deze informatie?' wordt uitgelegd, verzameld en gebruikt Facebook informatie ook, om analysediensten, zogenaamde 'pagina-insights', voor de pagina-exploitant ter beschikking te stellen, zodat deze informatie ontvangen, hoe personen met hun pagina's en met de daarmee verbonden inhoud interageren. Wij zijn met Facebook een speciale overeenkomst aangegaan ('Informatie over pagina-insights', www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), in het bijzonder geregeld wordt, welke veiligheidsmaatregelen Facebook in acht moet nemen en waarin Facebook zich bereid heeft verklaard, te voldoen aan de rechten van betrokkenen (d.w.z. gebruikers kunnen bijv. informatie over verwijderingsaanvragen direct bij Facebook stellen). De rechten van de gebruiker (in het bijzonder over informatie, verwijderen, bezwaar en klachten bij de betreffende toezichthoudende instantie), worden door deze overeenkomsten met Facebook niet beperkt. Verdere informatie vindt u in 'Informatie over pagina-insights' (

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).
 • Verwerkte soorten gegevens: Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudelijke gegevens (bijv. vermeldingen in onlineformulieren), gebruikersgegevens (bijv. bezochte websites, interesse aan inhoud, bezoektijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkene personen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Contactaanvragen en communicatie, feedback (bijv. het verzamelen van feedback via online-formulieren), marketing.
 • Rechtsgrondslag: Rechtmatige belangen (art. 6 lid 1 cijfer 1 al. f van de AVG).

 

Gebruikte diensten en dienstverleners:

 

Plugins en geïntegreerde functies evenals inhoud

Wij integreren in ons online-aanbod functionele- en inhoudselementen, die van de servers van de betreffende aanbieders (hierna 'derden' genoemd) te vinden zijn. Hierbij kan het bijvoorbeeld om grafieken, video's of plattegronden gaan (hierna 'inhoud' genoemd).

De integratie heeft altijd als voorwaarde dat de derde deze inhoud, die het IP-adres van de gebruiker verwerkt, omdat zonder het IP-adres geen inhoud naar diens browser kan worden gestuurd. Het IP-adres is zodoende nodig voor de weergave van deze inhoud of functies. Wij doen ons best alleen dergelijke inhoud te gebruiken, waarvan de betreffende aanbieder het IP-adres uitsluitend gebruikt voor het leveren van de inhoud. Derden kunnen bovendien zogenaamde pixel-tags (onzichtbare grafieken, die ook wel 'web beacons' worden genoemd) voor statistische of marketingdoeleinden gebruiken. Door de 'pixel-tags' kan informatie worden geëvalueerd over het bezoekerverkeer op de pagina's van de website. De gepseudonimiseerde informatie kan bovendien in cookies op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen en onder andere technische informatie over de browser en het besturingssysteem, de doorsturende websites, de bezoekstijd evenals andere informatie over het gebruik van ons online-aanbod bevatten en tevens met dergelijke informatie uit andere bronnen worden gekoppeld.

Informatie omtrent de rechtsgrondslag: Voor zover wij de gebruikers om toestemming voor het gebruik van derden vragen, is de toestemming de rechtsgrondslag van de verwerking van gegevens. Verder worden de gegevens van de gebruiker op basis van onze rechtmatige belangen (d.w.z. interesse aan efficiënte, commerciële en ontvangervriendelijke diensten) verwerkt. In dit verband willen wij u ook op de informatie over het gebruik van cookies in deze Privacyverklaring attent maken.

 • Verwerkte soorten gegevens: Gebruikersgegevens (bijv. bezochte websites, interesse aan inhoud, bezoektijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), standaardgegevens (bijv. naam, adres), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudelijke gegevens (bijv. vermeldingen in online-formulieren).
 • Betrokkene personen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Het ter beschikking stellen van ons online-aanbod en gebruiksvriendelijkheid, leveren van contractuele diensten en klantenservice.
 • Rechtsgrondslag: Rechtmatige belangen (art. 6 lid 1 cijfer 1 al. f van de AVG), toestemming (artikel 6 lid 1 cijfer 1 al. a van de AVG), vervullen van de overeenkomst en precontractuele aanvragen (artikel 6 lid 1 cijfer 1 al. b van de AVG).

 

Gebruikte diensten en dienstverleners:

 • Google Fonts: Wij maken gebruik van de lettertypes ('Google Fonts') van de aanbieder Google , waarbij de gegevens van de gebruiker alleen voor het doel van het ter beschikking stellen van de lettertypes in de browser van de gebruiker worden gebruikt. Het integreren geschiedt op basis van ons rechtmatig belang aan een technisch veilig, onderhoudsvrij en efficiënt gebruik van lettertypes, diens uniforme weergave evenals met inachtname van de mogelijke gelicentieerde restricties van diens integratie. Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://fonts.google.com/; Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy.
 • OpenStreetMap: Wij integreren de landkaarten van de dienst 'OpenStreetMap', die op basis van de Open Data Commons Open Database licentie (ODbL) door de OpenStreetMap Foundation (OSMF) worden aangeboden. De gegevens van de gebruiker worden door OpenStreetMap uitsluitend voor het doel van de weergave van de kaartfuncties en het tussentijds opslaan van de gekozen instellingen gebruikt. Tot deze gegevens kunnen in het bijzonder IP-adressen en locatiegegevens van de gebruiker behoren, die echter niet zonder diens toestemming (normaliter in het kader van de instellingen van uw mobiele apparaten) worden verzameld. Dienstverlener: OpenStreetMap Foundation (OSMF); Website: https://www.openstreetmap.de; Privacyverklaring: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy.
 • YouTube-video's: Video-inhoud; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://www.youtube.com; Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy; Mogelijkheid tot bezwaar (opt-out): Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Instellingen voor de weergave van reclames: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • YouTube-video's: Video-inhoud; YouTube-video's worden via een speciaal domain (herkenbaar aan het bestanddeel 'youtube-nocookie') in de zogenaamde 'uitgebreide privacybeschermingsmodus' geïntegreerd, waardoor geen cookies worden geplaatst voor de gebruikersactiviteiten, om de videoweergave te personaliseren. Desalniettemin kan informatie voor de interactie van de gebruiker met de video (bijv. herinneren van het laatste weergavepunt), worden opgeslagen; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://www.youtube.com; Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy.

 

Management, organisatie en hulpmiddelen

Wij maken voor dienstverleningen, platformen en software van andere aanbieders (hierna 'derden' genoemd) voor het doeleinde voor organisatie, beheer, planning evenals het leveren van onze dienstverleningen. Bij de keuze van de derden en hun diensten nemen wij de wettelijke voorschriften in acht.

In dit kader kunnen persoonsgegevens worden verwerkt en op de servers van derden worden opgeslagen. Diverse gegevens kunnen hieronder vallen, die wij overeenkomstig deze Privacyverklaring verwerken. Tot deze gegevens kunnen in het bijzonder stamgegevens en contactgegevens van gebruikers, gegevens rondom processen, contracten, overige processen en diens inhoud behoren.

Voor zover gebruikers in het kader van de communicatie, van derden of andere relaties met ons naar derden of diens software of platformen worden doorgestuurd, kunnen deze derden toegangsgegevens en metagegevens voor veiligheidsdoeleinden, voor de service-optimalisatie of voor marketingdoeleinden verwerken. Wij willen u daarom vragen, de privacyverklaring van de betreffende derden in acht te nemen.

Informatie omtrent de rechtsgrondslag: Voor zover wij de gebruikers om toestemming voor het gebruik van derden vragen, is de toestemming de rechtsgrondslag van de verwerking van gegevens. Bovendien kan het gebruik ervan een onderdeel van onze (pre-)contractuele diensten zijn, voor zover het gebruik van de derden in dit kader werd overeengekomen. Verder worden de gegevens van de gebruiker op basis van onze rechtmatige belangen (d.w.z. interesse aan efficiënte, commerciële en ontvangervriendelijke diensten) verwerkt. In dit verband willen wij u ook op de informatie over het gebruik van cookies in deze Privacyverklaring attent maken.

 • Verwerkte soorten gegevens: Standaardgegevens (bijv. naam, adres), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudelijke gegevens (bijv. vermeldingen in onlineformulieren), gebruikersgegevens (bijv. bezochte websites, interesse aan inhoud, bezoektijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkene personen: Communicatiepartners, gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten), medewerkers (bijv. personeel, sollicitanten, voormalige medewerkers), zakelijke- en contractuele partners.
 • Doeleinden van de verwerking: Contactaanvragen en communicatie, meting van de reikwijdte (bijv. toegangsstatistieken, herkennen van wederkerende bezoekers), profielen met gebruikersgerelateerde informatie (creëren van gebruikersprofielen), feedback (bijv. het verzamelen van feedback via online-formulieren), kantoor- en organisatieprocedures.
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (artikel 6 lid 1, cijfer 1 al. a van de AVG), vervullen van de overeenkomst en precontractuele aanvragen (artikel 6 lid 1, cijfer 1 al. b van de AVG), rechtmatige belangen (artikel 6 lid 1 cijfer 1 al. f van de AVG).

 

Gebruikte diensten en dienstverleners:

 

 

Verandering en actualisering van de Privacyverklaring

Wij willen u vragen, u regelmatig te informeren over de inhoud van onze Privacyverklaring. Wij passen de Privacyverklaring aan, zodra de veranderingen van de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. Wij informeren u zodra door de veranderingen een meewerkende handeling van uw zijde (bijv. toestemming) of een afzonderlijke individuele mededeling noodzakelijk is.

Voor zover wij in deze Privacyverklaring adressen en contactinformatie van bedrijven en organisaties vermelden, willen wij u vragen erop te letten dat de adressen met de tijd kunnen veranderen en willen wij u vragen de informatie voor contactopname te controleren.

 

Rechten van de betrokkene persoon

U heeft als betrokkene volgens de AVG verschillende rechten, die in het bijzonder voortvloeien uit artikel 15 tot 21 van de AVG:

 • Recht op beroep: U heeft het recht, op basis van redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens, op basis van artikel 6 lid 1 cijfer e of f van de AVG; dit geldt ook voor een op deze bepaling baserende profiling. Als de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt om directe reclame toe te sturen, heeft u het recht, te allen tijde de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voor het doel van een dergelijke reclame te weerspreken; dit geldt ook voor profiling, voor zover dit in verbinding staat met de directe reclame.
 • Herroepingsrecht in geval van toestemmingen: U heeft het recht, door u verstrekte toestemmingen te allen tijde te herroepen.
 • Recht op informatie: U heeft het recht een bevestiging te eisen, of betreffende gegevens verwerkt worden en op informatie over deze gegevens evenals verdere informatie en een kopie van de gegevens in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.
 • Recht op correctie: U heeft overeenkomstig de wettelijke voorschriften het recht, de gegevens over uw persoon aan te vullen of de correctie van desbetreffende foutieve gegevens te eisen.
 • Recht op verwijdering en beperking van de verwerking: U heeft op grond van de wettelijke voorschriften het recht te eisen dat de betreffende gegevens onmiddellijk worden verwijderd of alternatief op grond van de wettelijke voorschriften een beperking van de verwerking van de gegevens te eisen.
 • Recht op gegevensportabiliteit: U het heeft recht de betreffende gegevens, die u ons ter beschikking heeft gesteld, op grond van de wettelijke voorschriften in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of de verzending naar een andere verantwoordelijke te eisen.
 • Klacht bij de toezichthoudende instantie: Overeenkomstig de wettelijke voorschriften en ongeacht een ander administratiefrechtelijk of juridisch rechtsmiddel heeft u bovendien het recht, bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder een toezichthoudende instantie in de lidstaat van uw verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermoedelijke inbreuk, een klacht in te dienen, als u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

 

Voor ons verantwoordelijke toezichthoudende instantie:

Gelastigde voor de gegevensbescherming en informatievrijheid van de deelstaat Noordrijn-Westfalen
Postbus 20 04 44
40102 Düsseldorf, Duitsland
Telefoon: +49 211 / 38424-0
poststelle@ldi.nrw.de 

 

Begripsdefinities

In dit gedeelte ontvangt u een overzicht over de in deze Privacyverklaring gebruikte begrippen. Veel begrippen zijn afkomstig uit de wet en voor iedereen gedefinieerd in artikel 4 van de AVG. De wettelijke definities zijn bindend. De hierna volgende uitleg daarentegen is hoofdzakelik bestemd voor eenvoudig begrip. De begrippen zijn alfabetisch gesorteerd.

 • IP-masking: Met 'IP-masking' wordt een methode bedoeld, waarbij het laatste octet, d.w.z. de laatste beide cijfers van een IP-adres, worden verwijderd, zodat het IP-adres niet meer kan worden gebruikt voor de eenduidige identificatie van een persoon. Daarom is IP-masking een manier van pseudonimisatie van verwerkingsprocedures, in het bijzonder bij de online marketing
 • Conversiemeting: De conversiemeting (ook wel 'bezoekeractie-evaluatie' genoemd) is een procedure, waarmee de doeltreffendheid van marketingmaatregelen kan worden vastgesteld. Hiertoe wordt normaliter een cookie op de apparaten van de gebruiker geplaatst waarbinnen websites, waarop de marketingmaatregelen plaatsvinden, worden opgeslagen en vervolgens opnieuw op de doelwebsite worden opgeroepen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld nagaan of de dor ons op andere websites geplaatste reclames succesvol waren.
 • Persoonsgegevens: 'Persoonlijke gegevens' is alle informatie, die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna 'betrokken persoon'); een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar gezien, als hij direct of indirect, in het bijzonder aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens of een online-identificatie (bijv. cookie) of door een of meerdere bijzondere eigenschappen, die uitdruk van de fysieke, psychologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.
 • Profielen met gebruikersgerelateerde informatie: Het verwerken van 'profielen met gebruikersgerelateerde informatie', of kort gezegd 'profielen' omvat elke soort van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, dat eruit bestaat dat deze persoonsgebonden gegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten, die betrekking hebben op een natuurlijke persoon (afhankelijk van het soort profielvorming kan hiertoe verschillende informatie betreffende de demografie, gedrag en interesse, zoals de interactie met websites en diens inhoud, etc.) te analyseren, te beoordelen of, om te kunnen voorspellen (bijv. het interesse aan bepaalde inhoud of producten, het klikgedrag op een website of de locatie). Met het oog op profiling worden vaak cookies en web-beacons gebruikt.
 • Meting van de reikwijdte: De meting van de reikwijdte (ook wel Web Analytics genoemd) is bedoeld voor het evalueren van de bezoekersstroom van een online-aanbod en kan het gedrag of interesse van de bezoeker voor bepaalde informatie, zoals inhoud van websites, omvatten. Met behulp van de meting van de reikwijdte kunnen website-exploitanten bijvoorbeeld erkennen, op welk tijdstip bezoekers hun website bezoeken en voor welke inhoud zij interesse tonen. Hierdoor kunnen ze de inhoud van de website bijvoorbeeld beter aanpassen aan de behoeften van hun bezoekers. Voor het doel van de reikwijdte-analyse worden vaak gepseudonimiseerde cookies en web-beacons gebruikt om wederkerende bezoekers te herkennen en op die manier nauwkeurigere analyses rondom het gebruik van een online-aanbod te ontvangen.
 • Locaties: Locaties ontstaan als een mobiel apparaat (of een ander apparaat met de technische voorwaarden van een locatiebepaling) met een netwerkcel, een WLAN of soortgelijke technische bemiddelaars en fucnties van de locatiebepaling, verbindt. Locatiegegevens zijn bestemd voor de informatie, op welke geografisch te bepalen positie van de aarde het betreffende apparaat zich bevindt. Locatiegegevens kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om kaartfuncties of andere van de locatie afhankelijke informatie weer te geven.
 • Verantwoordelijke: Als 'verantwoordelijke' wordt de natuurlijke of juridische persoon, instantie, inrichting of andere instantie, die alleen of samen met anderen beslist over het doel en de middelen van de verwerking van persoonlijke gegevens.
 • Verwerking: 'Verwerking' is iedere met of zonder hulp van geautomatiseerde processen uitgevoerd proces of een dergelijke serie van processen in combinatie met de persoonlijke gegevens. Het begrip is uitgebreid en omvat praktisch iedere omgang met gegevens, of het nu om het verzamelen, evalueren, opslaan, oDeze privacyverklaring informeert u over de manier, omvang en het doel van de verwerking van persoonlijke gegevens (hierna 'gegevens' genoemd) binnen ons online aanbod en de hieraan verbonden websites, functies en inhoud evenals externe online-aanbiedingen, zoals bijvoorbeeld onze social media-profielen (hierna gezamenlijk aangeduid als 'online aanbod'). Met het oog op de gebruikte begrippen, zoals bijvoorbeeld 'verwerking' of 'verantwoordelijke' verwijzen wij naar de definities in art. 4 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

(Opgesteld met de Datenschutz-Generator.de van advocaat Dr. Thomas Schwenke)

Het lijkt erop dat u Microsoft Internet Explorer gebruikt als uw webbrowser om toegang te krijgen tot onze site.

Om praktische en veiligheidsredenen raden we u aan een actuele webbrowser te gebruiken, zoals Firefox, Chrome, Safari, Opera of Edge. Internet Explorer geeft niet altijd de volledige inhoud van onze website weer en biedt niet alle benodigde functies.